Friday, September 11, 2009

Monday, December 10, 2007

மஹா கவி பாரதிக்கு ஓர் அஞ்சலி!
இன்று இந்த நவீன யுகத்தில் மதங்களின் மீதும் கடவுளின் மீதும் மனிதர்களுக்கு உண்மையாகவே நம்பிக்கை இருக்கிறதா அல்லது அவர்கள் கடவுளை நம்புவது போல் பாசாங்கு செய்துகொண்டு ஒவ்வொரு மதத்தின் பெயரையும், அந்தந்த மதங்களின் தெய்வங்களின் பெயர்களையும் வைத்துக் கொண்டு சமூகத்தை துண்டங்களாக்கும் பயங்கர ஆயுதங்களாக பாவிக்கிறார்களா என்று அடிக்கடி தோன்றும்.

பாரதியையும், பாரதியின் கவிதைகளையும் வெறும் இலக்கியமாகப் பார்காமல் சமூகத்தின் விழிப்புணர்சிக்கான திறவுகோல்களாக பார்க்கும் எவருக்கும் மேற்படி சந்தேகம் எழுவதில் எந்தவொரு பிழையுமில்லை என்றே தோன்றுகின்றது.

மகா கவி பாரதியாரின் கவிதைகளில் மூட நம்பிக்கைகளை தூக்கி எறியும் துணிவு இருந்தது. புராணங்களையும், புராணங்களில் சொல்லப்படும் கதை நிகழ்வுகளையும் அவர் எள்ளி நகையாடியிருக்கிறார் என்றே சொல்ல வேண்டும்.

புராணங்கள் என்ற தலைப்பில் அவர் எழுதிய கவிதையைப் பாருங்கள்.

உண்மையின் பேர்தெய்வம் என்போம்-அன்றி
ஓதிடும் தெய்வங்கள் பொய்யெனக் கண்டோம்
உண்மைகள் வேதங்கள் என்போம்- பிறிது
உள்ள மறைகள் கதையெனக் கண்டோம்

கடலினைத் தாவும் குரங்கும் - வெங்
கனலிற் பிறந்ததோர் செவ்விதழ் பெண்ணும்
வடமலை தாழ்ந்தத னாலே - தெற்கில்
வந்து சமன் செய்யும் குட்டை முனியும்

நதியி னுள்ளேமுழு கிப்போய் - அந்த
நாகர் உலகிலோர் பாம்பின் மகளை
விதியுற வேமணம் செய்த - திறல்
வீமனும் கற்பனை என்பது கண்டோம்

ஒன்றுமற் றொன்றைப் பழிக்கும் - ஒன்றில்
உண்மையென் றோதிமற் றொன்றுபொய் யென்னும்
நன்று புராணங்கள் செய்தார் - அதில்
நல்ல கவிதை பலபல தந்தார்.

கவிதை மிகநல்ல தேனும் - அக்
கதைகள் பொய்யென்று தெளிவுறக் கண்டோம்
புவிதனில் வாழ்நெறி காட்டி - நன்மை
போதிக்கும் கட்டுக் கதைகள் அவைதாம்.

இன்று வரை பெண்ணியத்தைப் பற்றியும், பெண் விடுதலை என்றும் வெளிப்பகட்டுக்குப் பேசி வருகின்றனரே தவிர உண்மையில் பெண்ணின் விடுதலையையோ அவளுடைய தலையெடுப்பையோ உள்ளுக்குள் ஏற்றுக் கொள்ளும் மனப்பான்மை இல்லாத ஆண்கள் மலிந்திருக்கும் யுகம் தான் இது. மனப்பூர்வமாக பெண்ணின் விடுதலையை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம் இன்னும் ஆண்களுக்கு வரவில்லை என்பது கசப்பான உண்மையே...!

எனினும் பெண்களைப் பூட்டி வைத்த அந்தக் காலத்திலேயே பெண்ணினத்தின் உரிமைகளைப் பற்றியும், பெண்ணினத்துக்கான சமுதாய விடுதலை பற்றியும் தைரியமாக குரல் கொடுத்த ஒரு மனிதன் மகாகவி பாரதி!

பழமை வாதங்களுக்குள்ளும், சம்பிரதாய மூடச் சடங்குகளுக்குள்ளும் பன்னெடுங்காலமாய் முடங்கிக் கிடந்த பெண்ணினத்தை முழுமையாகச் செம்மையாக்கி முற்றிலும் வேறுபட்ட பெண்ணின் இயல்புகளால் புதுமைப் பெண்ணை அன்றே கற்பனை பண்ணி கனாக் கண்டவன் பாரதி. (அநேகமான அவன் கனவுகள் இன்னமும் கனவுகளாக இருப்பது வேறு கதை)
மாகா கவியின் கற்பனையில் புதுமைப் பெண்ணின் அழைகைப் பாருங்கள்.

புதுமைப் பெண்.

போற்றி போற்றி!ஓர் ஆயிரம் போற்றி! நின்
பொன்ன டிக்குப்பல் லாயிரம் போற்றிகாண்
சேற்றி லேபுதி தாக முளைத்த தோர்
செய்ய தாமரைத் தேமலர் போலோளி
தோற்றி நின்றனை பாரத நாடைலே;
துன்பம் நீக்கும் சுதந்திர பேரிகை
சாற்றி வந்தனை,மாதரசே! எங்கள்
சாதி செய்த தவப்பயன் வாழி நீ! 1

மாதர்க் குண்டு சுதந்திரம் என்றுநின்
வண்ம லர்த்திரு வாயின் மொழிந்தசொல்
நாதந் தானது நாரதர் வீணையோ?
நம்பிரான் கண்ணன் வேய்ங்குழ லின்பமோ?
வேதம் பொன்னுருக் கன்னிகை யாகியே
மேன்மை செய்தெமைக் காத்திடச் சொல்வதொ?
சாதல் மூத்தல் கெடுக்கும் அமிழ்தமொ?
தையல் வாழ்கபல் லாண்டுபல் லாண்டிங்கே! 2

அறிவு கொண்ட மனித வுயிர்களை
அடிமையாக்க முயல்பவர் பித்தராம்;
நெறிகள் யாவினும் மேம்பட்டு மானிடர்
நேர்மை கொண்டுயர் தேவர்க ளாதற்கே,
சிறிய தொண்டுகள் தீர்த்தடி மைச்சுருள்
தீயிலிட்டுப் பொசுக்கிட வேண்டுமாம்;
நறிய பொன்மலர் மென்சிறு வாயினால்
நங்கை கூறும் நவீனங்கள் கேட்டிரோ! 3

ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால்
அறிவி லோங்கி இவ் வையம் தழைக்குமாம்
பூணு நல்லறத் தோடிங்குப் பெண்ணுருப்
போந்து நிற்பது தாய்சிவ சக்தியாம்;
நாணும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டுமாம்;
ஞான நல்லறம் வீர சுதந்திரம்
பேணு நற்குடிப் பெண்ணின் குணங்களாம்;
பெண்மைத் தெய்வத்தின் பேச்சுகள் கேட்டீரோ! 4

நிலத்தின் தன்மை பயிர்க்குள தாகுமாம்;
நீசத் தொண்டு மடமையும் கொண்டதாய்
தலத்தில் மாண்புயர் மக்களைப் பெற்றிடல்
சாலவே யரி தாவதொர் செய்தியாம்;
குலத்து மாதர்குக் கற்பியல் பாகுமாம்;
கொடுமை செய்தும் அறிவை யழித்துமந்
நலத்தைக் காக்க விரும்புதல் தீமையாம்;
நங்கை கூறும் வியப்புகள் கேட்டீரோ! 5

புதுமைப் பெண்ணிவள் சொற்களும் செய்கையும்
பொய்ம்மை கொண்ட கலிக்குப் புதிதன்றிச்
சதுமறைப்படி மாந்தர் இருந்தநாள்
தன்னி லேபொது வான் வழக்கமாம்;
மதுரத் தேமொழி மங்கையர் உண்மைதேர்
மாத வப்பெரி யோருட னொப்புற்றே
முதுமைக் காலத்தில் வேதங்கள் பேசிய
முறைமை மாறிடக் கேடு விளைந்ததாம். 6

நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும்,
நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்சாத நெறிகளும்,
திமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால்
செம்மை மாதர் திறம்புவ தில்லையாம்;
அமிழ்ந்து பேரிரு ளாமறி யாமையில்
அவல மெய்திக் கலையின்றி வாழ்வதை
உமிழ்ந்து தள்ளுதல் பெண்ணற மாகுமாம்
உதய கன்னி உரைப்பது கேட்டீரோ! 7

உலக வாழ்க்கையின் நுட்பங்கள் தேரவும்,
ஓது பற்பல நூல்வகை கற்கவும்,
இலகு சீருடை நாற்றிசை நாடுகள்
யாவுஞ் சென்று புதுமை கொணர்ந்திங்கே
திலக வாணுத லார்நங்கள் பாரத
தேசமோங்க உழைத்திடல் வெண்டுமாம்;
விலகி வீட்டிலோர் பொந்தில் வளர்வதை
வீரப் பெண்கள் விரைவில் ஒழிப்பாராம். 8

சாத்தி ரங்கள் பலபல கற்பாராம்;
சவுரி யங்கள் பலபல செய்வராம்;
மூத்த பொய்ம்மைகள் யாவும் அழிப்பராம்;
மூடக் கட்டுக்கள் யாவுந் தகர்ப்பராம்;
காத்து மானிடர் செய்கை யனைத்தையும்
கடவு ளர்க்கினி தாகச் சமைப்பராம்;
ஏத்தி ஆண்மக்கள் போற்றிட வாழ்வராம்;
இளைய நங்கையின் எண்ணங்கள் கேட்டீரோ! 9

போற்றி,போற்றி!ஜயஜய போற்றி!இப்
புதுமைப் பெண்ணொளி வாழிபல் லாண்டிங்கே!
மாற்றி வையம் புதுமை யுறச்செய்து
மனிதர் தம்மை அமர்க ளாக்கவே
ஆற்றல் கொண்ட பராசக்தி யன்னைநல்
அருளி நாலொரு கன்னிகை யாகியே
தேற்றி உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டாள்
செல்வம் யாவினும் மேற்செல்வம் எய்தினோம். 10

வீரத்தையும், விவேகத்தையும் பாரதியின் கவிதைகள் தந்திருக்கின்றன. மூட நம்பிக்கைகளை களையும் துணிவையும், பழைமவாதத்தை தூக்கி எறியும் தீரத்தையும் அவரின் கவிதைகளில் வார்த்தைகள் காவி வந்தன.


ஆனாலும் தமிழ் சமுதாயம் பாதி கிணறு தாண்டிய பரிதாபநிலையில் அந்தரத்தில் தான் இன்னமும்.....

எத்தனை பாரதிகள் வந்தாலும் -
அவர்
செவ்வன கனவுகள் கண்டாலும்
எம்மவர் விழி திறந்திடார்...-
எத்துணை பாடானாலும்
நனவுக்கு
வழி திறந்திடார்..
நந்திக்கு முந்திய
முட்டுக் கற்களாய்
என்றைக்கும்
எம்மவரே..எதிரிகளாய்...
சிந்திக்க திறனிருந்தும்
சிந்தனையில் தூசு
தானிருக்கும்.,
விந்தை மிகு மனிதரடி..
வீணுக்கு பெருந்திறன்
விழலானதடி!!


என்று செப்பிய காலங்கள்
இன்னமும் நடப்பில்...

ஆயினும்

சாத்திரங்கள் பேசி பூட்டிய
தடை பல உடைத்து
விண்ணேகி வரும்
விந்தைப் பெண்களை நினைத்து,
ஆணுக்கு நிகராய்
அத்தனையும் சாதிக்கும்
பூவுக்கு மட்டும் அல்ல
புயலுக்கும் குலவை.,
கூறவல்ல
காவலுக்கும் கெட்டிகாரிகளைக் கண்டு,
சேவைக்கும் திறன் தூய்மைக்கும்
தம்மை நிரல்படுத்தும்
தாய்களும்
தரம் உயர்ந்து,

கடல் அலைகளை
சில மைல்களால் கடந்த
இன்றையை தேசமொன்றில்
கன்னல் பதுமைகள்
கனல் புதுமைகளாய்
தம் செந்நீரிலேயே
புது வரலாறு
எழுதும்
நிம்மதியில் ,
அவன் உறங்கட்டும்....
அவன் கனவுகள்
இனிமையாக கலையாமல்
பாங்காக அவன்
துயிலட்டும்..

புது பாதைக்கு
வாகாய் வழி வகுத்த
மாகவிக்கு பாவாலே
அஞ்சலி..
பாட்டிலேயோர் அஞ்சலி!!

Wednesday, August 15, 2007

ஈழத்தில் பாப்பாப் பாட்டு..!

ஒரு வேளை பாரதி மீண்டும் பிறந்திருந்தால்.. அதுவும் இம் முறை தமிழீழத்தில் பிறந்திருந்தால் அவருடைய பாப்பா பாட்டு இப்படித் தானிருந்திருக்கும்.............


ஓடி ஒளியாதே பாப்பா ! - நீ
ஓரமாயொ துங்கலாகது பாப்பா!
கோடியில் ஒருவளடி பாப்பா! -
நீதமிழீழக் குழந்தையடி பாப்பா!
**********
சிம்ம சொப்பனம் போலே - நீ
சிங்களத்தைச் சாடி வா பாப்பா!
பங்கர் பதுங்கு குளிகள் கண்டால் - நீ
வெந்து வெதும்பலாகாது பாப்பா!
**********
கொத்தித் திரியுமொரு கூட்டம் - அதை
எட்டித் துரத்திவிடு பாப்பா!
எத்தித் திருடுமந்ததக் கூட்டம் - அதற்கு
இரக்கம் காட்டலாகாது பாப்பா!
**********
பாலைப் பொழிந்து தரும் தாய் - என்
பசுந்தளிர் செல்வமடி பாப்பா!
வீரப் போரொ ன்று வந்தால் - நீ
விஞ்சி விளையாடிவிடு பாப்பா!
**********
காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு - பின்பு
கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு;
மாலை முழுதும் விளையாட்டு - என்ற
வழக்கம் நமக்கில்லையடி பாப்பா!
**********
காலையில் பள்ளி முடித்து - பின்னால்
மாலையில் திரும்பி வருவாயோ பாப்பா?
என்று வேளை முழுதும் வேதனையில் - இங்கு
வழி பார்திருப்பதென் விதியடி பாப்பா!
**********
சோதி மலருன்னைக் கண்ட பின்பே - மீத
வுயிர் ஈங்கெனக்குப் பாப்பா!
வீதி தோறும் விழும் செல்கள் பாப்பா! - கொஞ்சம்
விலத்தி நடந்து வா பாப்பா
!**********
தேகப் பயிற்சி வேணுமடி பாப்பா! - உன்னால்
சிங்களமே நடுங்க வேணுமடி பாப்பா!
வேகப் போர் முறைகளடி பாப்பா! - பல
வீர முழக்கங்கள் பழகடி பாப்பா!
**********
(தொடரும்)

Sunday, March 11, 2007

போராளி கண்ணம்மாவிடம் ஒரு முறையிடல்..!சுட்டு வீழ்த்தினரே கண்ணம்மா - எம்
சொந்த தமிழினத்தை - குண்டு
பொட்டுகளோ டெம் பிணங்கள்
வீதியி லிங்கு கண்டாய்
நட்ட நடு நிசியில் னீசர் செய்
நாசங்க ளென் சொல்வோம்
வெட்ட வெளியினிலே யெமை
வெட்டி யெறிந்தனரே-..கண்ணம்மா!ஓடி ஒளிந்திடவே கண்ணம்மா- இங்
கெம் வூரினிலி டமுமிலை
கோடிகளில் அம்பாரம் (பதுங்கு) குழிகள்
வெட்டி வைத்தோம் (எமக்கு)
கூடி யொருங்கிணைந்து நாம் வாழ
நாதி யேதுமி லையே
கேளித்திருக்குது பாரங்கே ஈனத்தில்
சிங்களக் கும்ப லொன்று....கண்ணம்மா!


ஆத்திரம் கொண்டெழுந்தோம் - கண்ணம்மா
பார்த்திருத்தல் மடமை - தம்
மூத்திரம் பருக்கியே யெமக்கு அவர்
முட்டி யிடர் கொடுத்தார்.
பார்த்திருப்போமோடி இதோ பார்
படைகள் திரண்டு வந்தோம்
சாத்தியெடுப்போமடி யுன்னோடு
சிங்களத்தை சமரில் இன்றோடு...

**********

பாரதியின் சுட்டும் விழிச் சுடர் தான் கண்ணம்மா என்ற பாடல் ராகத்தில் பாடிப் பார்க்க விரும்புவர்கள் முயற்சி செய்யலாம். :)

Saturday, March 10, 2007

கண்ணம்மா ஒரு போராளி..!

என்ன பெண்மையோ நீ - கண்ணம்மா
உன்னுயிர் எமக்களித்தாய்.
மென்மை துறந்திங்கு நீ - தமிழன்னை
மேன்மை துலக்க வந்தாய்.
வன்மை பூண்டனையோ நெஞ்சில்- உனையே
வரமென ஈந்தனையோ?(எமக்கு)
கன்னல் மொழிப் பதுமை - ஒரு
கரும் புலியான(து) புதுமை.

பள்ளி செல வழியிலையே- தமிழ்
பள்ளிகளே சாம்பல் மேடாகையில்
கொள்ளி போட்ட குரங்குகளை - கொடும்
சமரில் கொன்று போட னினைந்தாய்
சுள்ளி முட் புதர்க் காட்டில்- சுடும்
இருட்டு நிழலில் உறைந்தாய்
வெள்ளி முளைத்த வோர் இராவில் - வெந்து
சாம்பரானையோ போர் வேள்வியில்..?

சாவின் பின்னால் பிடி சாம்பராய் - கண்ணம்மா
ஈமைக் கிரியைக்குமிங்கு மிடமிலையா?
காவு கொடுத்தேன் மகளேயுனை- கந்தகக்
குளம்பில் எரி சுவாலையாய்.
தேவ வரமென்றுனையே கண்ணம்மா
சீராட்டி வளர்த்தெடுத்தேன்
சாவு வரவானதோ தேவதையே- உனை
தீயில் கொய்து போடனையோ?

மீள வருவாயோ கண்ணம்மா - போர்
இன்னமும் பாதியிலே
சூழ வருவாயோ யெம் கண் குளிர - புலி
தோழர்கள் கூடியொருங்கே
வாழ வைக்க வேண்டியுனை - நான்
வாரிசாக பெற்றெடுத்தேன்
மீளாத் துயரழித்து எமையே- மாண்டு
போக வைத்தாயே யுன் மரணத்தில்...

கொல்லையிலே நீ வைத்த பதியம் - கண்ணம்மா
முல்லையாய்ச் சொரியுது பார்
இல்லையே நீ யிங்கு நீரூற்ற - யுனை
எண்ணிச் சொரியுது பார் கண்ணீர்
அள்ளி அம்மலரெடுத்து ஆவி துடிக்க - வோர்
ஆரம் தொடுத்து வந்தே னுனக்கு..
எல்லையிலே உன் கல்லறையில் - அதை
இருத்திப் பார்கிறேன் அழகே!

கண்ணம்மா.

என்னைப் பொறுத்தவரை என் பேனாமுனை கூட பெருமைப்பட வேண்டும், தன்னால் என் படைப்புகள் எழுதும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததேயென்று....!
இது ஒரு அபரிமிதமான ஆசை தான். அநேகமான ஒவ்வொரு படைப்பாளியிடமும் கிளர்ந்தெழக் கூடிய ஒரு பேராசை தான். தன்னுடைய படைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் எல்லோரையும் போய் சேர வேண்டும் , எல்லோராலும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமென்ற ஒரு படைப்பாளியின் ஏக்கம் அறிவு பூர்வமானதா என்ற கேள்வி எப்பவுமே இருக்கிறது....
படைப்பாளி தன்னுடைய கருத்து எல்லோரையும் போய் சேர வேண்டுமென்று எதிர்பார்ப்பது ஓரளவு நியாயமானது ஆனால் எல்லொராலும் அங்கீகரிக்கப் பட வேண்டுமென்று எதிபார்ப்பது அதிகபட்டசமான பேராசை..தான்!
ஒவ்வ்வொரு படைப்பாளிகளும் தம்முடைய கருத்துக்களைச் சொல்ல ஒரு கதாபாத்திரத்தைக் கையாளுவது வழமை. அப்படி பிரபல்யமான கதாபாத்திரங்களில் என்னைக் கவர்ந்தது பாரதியின் கண்ணம்மா ! கண்ணம்மா என்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தை வைத்து தன்னுடைய காதல் உணர்வை மிக நன்றாகவே வெளிக்காட்டியிருந்தார் பாரதி.
என்றாலும் என் மனதில் ஒரு கேள்வி , அத்தனை புதுமை விரும்பியான பாரதி தன்னுடைய கண்ணம்மாவை குழஎதையாகவும் காதலியாகவும் மட்டுமே படைத்திருந்தார். ஏன் தன்னுடைய சுதந்திரப் போராட்டப் பாடல்களில் சம்மந்தப்படுத்தவில்லை என்று ..?
அந்த பாரதி அன்று செய்யத் தவறியதை நானும் செய்ய விரும்பவில்லை... ஆமாம்... கண்ணம்மாவை பாரதி குழந்தையாகவும் காதலியாகவும் மட்டும் தான் பார்த்தான்..ஆனால் நான் என்னுடைய கண்ணம்மாவை மேலும் ஒரு படியேற்றி வாழ்வியலின் சகலமும் உணர்ந்த பெண் போராளியாகத் யுத்த பூமியில் அடியெடுத்து வைக்க விட்டிருக்கிறேன்!
கண்ணாம்மாவுக்கு நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக தாலாட்டையும் , காதல் உணைவயும் தவிர வேறெதுவும் பாரதி கற்றுத் தரவில்லை. இத்தனைகாலமும் கற்பனைச் சுவையிலும் , உவமை வலையிலும் பின்னிப் பிணைந்திருந்ததிலிருந்து விலத்தி நிஜமான தற்காலத்தின் யதார்த்தமான வாழ்கையின் இன்னொரு பக்கத்தைக் கண்ணம்மாவுக்குக் காட்டியிருக்கிறேன்..